*1
கார் உலாவிய நஞ்சை உண்டு இருள் கண்ட! வெண்தலைஓடு கொண்டு,
ஊர்எலாம் திரிந்து, என் செய்வீர்? பலி ஓர் இடத்திலே கொள்ளும், நீர்!
பார்எலாம் பணிந்து உம்மையே பரவிப் பணியும் பைஞ்ஞீலியீர்!
ஆரம் ஆவது நாகமோ? சொலும்!---ஆரணீய விடங்கரே!

*2
சிலைத்து நோக்கும், வெள்ஏறு; செந்தழல் வாய பாம்புஅது மூசெனும்;
பலிக்கு நீர் வரும்போது நும் கையில் பாம்பு வேண்டா, பிரானிரே!---
மலைத்த சந்தொடு, வேங்கை, கோங்கமும், மன்னு கார்அகில், சண்பகம்,
அலைக்கும் பைம்புனல் சூழ்---பைஞ்ஞீலியில் ஆரணீய விடங்கரே!

*3
தூயவர், கண்ணும் வாயும் மேனியும்; துன்னஆடை, சுடலையில்
பேயொடு ஆடலைத் தவிரும்! நீர் ஒரு பித்தரோ? எம்பிரானிரே!---
பாயும் நீர்க் கிடங்கு ஆர் கமலமும், பைந் தண் மாதவி, புன்னையும்,
ஆய பைம்பொழில் சூழ்---பைஞ்ஞீலியில் ஆரணீய விடங்கரே!

*4
செந்தமிழ்த் திறம் வல்லிரோ? செங்கண் அரவம் முன்கையில் ஆடவே
பைந் தண் மா மலர் உந்து சோலைகள் கந்தம் நாறும் பைஞ்ஞீலியீர்!
அந்தி வானம் உம் மேனியோ? சொலும்!---ஆரணீய விடங்கரே!

*5
நீறு நும் திருமேனி நித்திலம்; நீல்நெடுங்கண்ணினாளொடும்
கூறராய் வந்து நிற்றிரால்; கொணர்ந்து இடகிலோம், பலி; நடமினோ!
பாறு வெண்தலை கையில் ஏந்தி, பைஞ்ஞீலியேன் என்றீர், அடிகள்நீர்;
ஆறு தாங்கியா சடையரோ? சொலும்!---ஆரணீய விடங்கரே!

*6
குரவம் நாறிய குழலினார் வளை கொள்வதே தொழில்ஆகி நீர்
இரவும் இம் மனை அறிதிரே? இங்கே நடந்து போகவும் வல்லிரே?
பரவி நாள்தொறும் பாடுவார் வினை பற்றுஅறுக்கும் பைஞ்ஞீலியீர்!
அரவம் ஆட்டவும் வல்லிரோ? சொலும்!---ஆரணீய விடங்கரே!

*7
ஏடு உலாம் மலர்க்கொன்றை சூடுதிர்; என்புஎலாம் அணிந்து என் செய்வீர்?
காடு, நும் பதி; ஓடு, கையது; காதல்செய்பவர் பெறுவது என்?
பாடல் வண்டு இசை ஆலும் சோலைப் பைஞ்ஞீலியேன் என்று நிற்றிரால்;
ஆடல் பாடலும் வல்லிரோ? சொலும்!---ஆரணீய விடங்கரே!

*8
மத்தம்,---மா மலர்,---கொன்றை, வன்னியும், கங்கையாளொடு திங்களும்,
மொய்த்த வெண்தலை, கொக்குஇற(ஃ)கொடு, வெள்எருக்கம், உம் சடைய தாம்;
பத்தர்சித்தர்கள் பாடி ஆடும் பைஞ்ஞீலியேன் என்று நிற்றிரால்;
அத்தி ஈர் உரி போர்த்திரோ? சொலும்!---ஆரணீய விடங்கரே!

*9
தக்கை, தண்ணுமை, தாளம், வீணை, தகுணிச்சம், கிணை, சல்லரி,
கொக்கரை, குடமுழவினோடு இசை கூடிப் பாடி நின்று ஆடுவீர்;
பக்கமே குயில் பாடும் சோலைப் பைஞ்ஞீலியேன் என நிற்றிரால்;
அக்கும் ஆமையும் பூண்டிரோ? சொலும்!---ஆரணீய விடங்கரே!

*10
கை ஒர் பாம்பு, அரை ஆர்த்த ஒர் பாம்பு, கழுத்து ஒர் பாம்பு, அவை பின்பு தாழ்
மெய்எலாம் பொடிக்கொண்டு பூசுதிர்; வேதம் ஓதுதிர்; கீதமும்
பையவே விடங்குஆக நின்று, பைஞ்ஞீலியேன் என்றீர், அடிகள்நீர்;
ஐயம் ஏற்குமிது என்கொலோ? சொலும்!---ஆரணீய விடங்கரே!

*11
அன்னம் சேர் வயல் சூழ் பைஞ்ஞீலியில் ஆரணீய விடங்கரை
மின்னும் நுண்இடை மங்கைமார்பலர் வேண்டிக் காதல் மொழிந்த சொல்
மன்னு தொல்புகழ் நாவலூரன்---வன்தொண்டன்---வாய்மொழி பாடல்பத்து
உன்னி இன்இசை பாடுவார், உமைகேள்வன் சேவடி சேர்வரே.