*1
கரு நட்ட கண்டனை, அண்டத்தலைவனை, கற்பகத்தை,
செரு நட்ட மும்மதில் எய்ய வல்லானை, செந்தீ முழங்கத்
திருநட்டம்ஆடியை, தில்லைக்கு இறையை, சிற்றம்பலத்துப்
பெருநட்டம்ஆடியை, வானவர்கோன் என்று வாழ்த்துவனே.

*2
ஒன்றி இருந்து நினைமின்கள்! உம்தமக்கு ஊனம் இல்லை;
கன்றிய காலனைக் காலால் கடிந்தான், அடியவற்கா;
சென்று தொழுமின்கள், தில்லையுள் சிற்றம்பலத்து நட்டம்!---
என்று வந்தாய்? என்னும் எம்பெருமான்தன் திருக்குறிப்பே.

*3
கல்மனவீர்! கழியும் கருத்தே சொல்லிக் காண்பது என்னே?
நல் மனவர் நவில் தில்லையுள் சிற்றம்பலத்து நட்டம்
பொன்மலையில் வெள்ளிக்குன்றுஅது போலப் பொலிந்து இலங்கி,
என் மனமே ஒன்றிப, புக்கனன்; போந்த சுவடு இல்லையே!

*4
குனித்த புருவமும், கொவ்வைச்செவ்வாயில் குமிண் சிரிப்பும்,
பனித்த சடையும், பவளம் போல் மேனியும் பால்வெண்நீறும்,
இனித்தம் உடைய எடுத்த பொன்பாதமும் காணப்பெற்றால்
மனி(த்)தப்பிறவியும் வேண்டுவதே, இந்த மா நிலத்தே!

*5
வாய்த்தது நம்தமக்கு ஈது ஓர் பிறவி; மதித்திடுமின்!
பார்த்தற்குப் பாசுபதம் அருள்செய்தவன்,---பத்தர்உள்ளீர்!---
கோத்து அன்று முப்புரம் தீ விளைத்தான், தில்லை அம்பலத்துக்
கூத்தனுக்கு ஆட்பட்டு இருப்பதுஅன்றோ, நம்தம் கூழைமையே?

*6
பூத்தன, பொன்சடை பொன் போல் மிளிர; புரிகணங்கள்
ஆர்த்தன, கொட்டி; அரித்தன, பல்குறள்பூதகணம்;
தேத்தென என்று இசை வண்டுகள் பாடு சிற்றம்பலத்துக்
கூத்தனின் கூத்து வல்லார் உளரோ, என்தன் கோல்வளைக்கே?

*7
முடி கொண்ட மத்தமும், முக்கண்ணின் நோக்கும், முறுவலிப்பும்,
துடி கொண்ட கையும், துதைந்த வெண்நீறும், சுரிகுழலாள்
படி கொண்ட பாகமும், பாய் புலித்தோலும், என் பாவிநெஞ்சில்
குடிகொண்டவா, தில்லை அம்பலக் கூததன் குரைகழலே!

*8
படைக்கலம் ஆக உன் நாமத்து எழுத்துஅஞ்சு என் நாவில் கொண்டேன்;
இடைக்கலம் அல்லேன்; எழுபிறப்பும்(ம்) உனக்கு ஆட்செய்கின்றேன்;
துடைக்கினும் போகேன்; தொழுது வணங்கித் தூ நீறு அணிந்து உன்
அடைக்கலம்கண்டாய்---அணி தில்லைச் சிற்றம்பலத்து அரனே!

*9
பொன் ஒத்த மேனிமேல் வெண்நீறு அணிந்து, புரிசடைகள்
மின் ஒத்து இலங்க, பலி தேர்ந்து, உழலும் விடங்கவேடச்-
சின்னத்தினால் மலி தில்லையுள் சிற்றம்பலத்து நட்டம்
என் அத்தன் ஆடல் கண்டு இன்புஉற்றதால், இவ் இரு நிலமே.

*10
சாட எடுத்தது, தக்கன்தன் வேள்வியில் சந்திரனை;
வீட எடுத்தது, காலனை; நாரணன் நான்முகனும்
தேட எடுத்தது,---தில்லையுள் சிற்றம்பலத்து நட்டம்
ஆட எடுத்திட்ட பாதம் அன்றோ,---நம்மை ஆட்கொண்டதே!