*1
வேய் உறு தோளி பங்கன், விடம் உண்ட கண்டன்,
மிக நல்ல வீணை தடவி,
மாசு அறு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழம், வெள்ளி,
சனி, பாம்புஇரண்டும், உடனே
ஆசு அறும்; நல்லநல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*2
என்பொடு கொம்பொடு ஆமை இவை மார்பு இலங்க,
எருது ஏறி, ஏழைஉடனே,
பொன் பொதி மத்தமாலை புனல் சூடி வந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
ஒன்பதொடு, ஒன்றொடு, ஏழு, பதினெட்டொடு, ஆறும்,
உடன்ஆய நாள்கள்அவைதாம்,
அன்பொடு நல்லநல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*3
உரு வளர் பவளமேனி ஒளி நீறு அணிந்து,
உமையோடும், வெள்ளைவிடைமேல்,
முருகு அலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேல் அணிந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
திருமகள், கலைஅதுஊர்தி, செயமாது, பூமி,
திசைதெய்வம்ஆனபலவும்,
அரு நெதி நல்லநல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*4
மதிநுதல் மங்கையோடு, வடபால் இருந்து
மறை ஓதும் எங்கள் பரமன்,
நதியொடு கொன்றைமாலை முடிமேல் அணிந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
கொதிஉறு காலன், அங்கி, நமனோடு தூதர்,
கொடுநோய்கள்ஆனபலவும்,
அதிகுணம் நல்லநல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*5
நஞ்சு அணி கண்டன், எந்தை, மடவாள்தனோடும்
விடை ஏறும் நங்கள் பரமன்,
துஞ்சு இருள்---வன்னி, கொன்றை, முடிமேல் அணிந்து---என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
வெஞ்சின அவுணரோடும், உரும்-இடியும், மின்னும்,
மிகைஆன பூதம்அவையும்,
அஞ்சிடும்; நல்ல நல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*6
வாள்வரிஅதள்அது ஆடை வரி கோவணத்தர்
மடவாள்தனோடும் உடன்ஆய்,
நாள்மலர் வன்னி கொன்றை நதி சூடி வந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
கோள் அரி, உழுவையோடு, கொலை யானை, கேழல்,
கொடு நாகமோடு, கரடி,
ஆள் அரி, நல்லநல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*7
செப்புஇளமுலை நல் மங்கை ஒருபாகம்ஆக
விடை ஏறு செல்வன், அடைவு ஆர்
ஒப்பு இளமதியும் அப்பும் முடிமேல் அணிந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
வெப்பொடு, குளிரும், வாதம், மிகைஆன பித்தும்,
வினைஆன, வந்து நலியா;
அப்படி நல்லநல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*8
வேள் பட விழிசெய்து, அன்று, விடைமேல் இருந்து,
மடவாள்தனோடும் உடன்ஆய்,
வாள்மதி வன்னி கொன்றைமலர் சூடி வந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
ஏழ்கடல் சூழ் இலங்கை அரையன்தனோடும்
இடர்ஆன வந்து நலியா;
ஆழ் கடல் நல்லநல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*9
பலபலவேடம் ஆகும் பரன், நாரிபாகன்,
பசு ஏறும் எங்கள் பரமன்,
சலமகளோடு எருக்கு முடிமேல் அணிந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
மலர்மிசையோனும் மாலும் மறையோடு தேவர்
வரு காலம்ஆனபலவும்,
அலைகடல், மேரு, நல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*10
கொத்து அலர் குழலியோடு விசயற்கு நல்கு
குணம்ஆய வேட விகிர்தன்,
மத்தமும் மதியும் நாகம் முடிமேல் அணிந்து, என்
உளமே புகுந்தஅதனால்---
புத்தரொடு அமணை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல்
திருநீறு செம்மை திடமே;
அத்தகு நல்லநல்ல; அவை நல்லநல்ல,
அடியார்அவர்க்கு மிகவே.

*11
தேன் அமர் பொழில் கொள் ஆலை விளை செந்நெல் துன்னி,
வளர் செம்பொன் எங்கும் நிகழ,
நான்முகன் ஆதிஆய பிரமாபுரத்து
மறைஞான ஞானமுனிவன்,
தான் உறு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து
நலியாத வண்ணம் உரைசெய்
ஆன சொல்மாலை ஓதும் அடியார்கள், வானில்
அரசு ஆள்வர்; ஆணை நமதே.