*1
மின்னும் மா மேகங்கள் பொழிந்து இழிந்த(அ)ருவி
வெடிபடக் கரையொடும் திரை கொணர்ந்து எற்றும்
அன்னம் ஆம் காவிரி அகன் கரை உறைவார்;
அடிஇணை தொழுது எழும் அன்பர்ஆம் அடியார்
சொன்னஆறு அறிவார்; துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
என்னை, நான் மறக்கும்ஆறு?---எம்பெருமானை,
என் உடம்பு அடும் பிணிஇடர் கெடுத்தானை.

*2
கூடும்ஆறு உள்ளன கூடியும், கோத்தும்,
கொய் புன ஏனலோடு ஐவனம் சிதறி,
மாடு மா கோங்கமே மருதமே பொருது,
மலை எனக் குலைகளை மறிக்கும்ஆறு உந்தி,
ஓடு மா காவிரித் துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
பாடும்ஆறு அறிகிலேன்---எம்பெருமானை,
பழவினைஉள்ளன பற்றுஅறுத்தானை.

*3
கொல்லும் மால்யானையின் கொம்பொடு வம்பு ஆர்
கொழுங் கனிச் செழும் பயன் கொண்டு, கூட்டு எய்தி,
புல்கியும், தாழ்ந்தும், போந்து தவம் செய்யும்
போகரும் யோகரும் புலரிவாய் மூழ்கச்
செல்லும் மா காவிர்த் துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
சொல்லும்ஆறு அறிகிலேன்---எம்பெருமானை,
தொடர்ந்து அடும் கடும் பிணித்தொடர்வு அறுத்தானை.

*4
பொறியும் மா சந்தனத்துண்டமோடு அகிலும்
பொழிந்து, இழிந்து, அருவிகள் புன்புலம் கவர,
கறியும் மா மிளகொடு கதலியும் உந்தி,
கடல் உற விளைப்பதே கருதி, தன் கை போய்
எறியும் மா காவிர்த் துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
அறியும்ஆறு அறிகிலேன்---எம்பெருமானை,
அருவினைஉள்ளன ஆசு அறுத்தானை.

*5
பொழிந்து இழி மும்மதக் களிற்றின மருப்பும்
பொன்மலர் வேங்கையின் நல் மலர் உந்தி,
இழிந்துஇழிந்து, அருவிகள் கடும் புனல் ஈண்டி,
எண்திசையோர்களும் ஆட வந்து இங்கே
சுழிந்து இழி காவிரித் துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
ஒழிந்திலேன், பிதற்றும்ஆறு;---எம்பெருமானை,
உற்ற நோய் இற்றையே உற ஒழித்தானை.

*6
புகழும் மா சந்தனத்துண்டமோடு அகிலும்
பொன்மணி வரன்றியும், நல் மலர் உந்தி,
அகழும் மா அருங் கரை வளம்படப் பெருகி,
ஆடுவார் பாவம் தீர்த்து, அஞ்சனம் அலம்பி,
திகழும் மா காவிரித் துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
இகழும்ஆறு அறிகிலேன்---எம்பெருமானை,
இழித்த நோய் இம்மையே ஒழிக்க வல்லானை.

*7
வரையின் மாங்கனியொடு வாழையின்கனியும்
வருடியும், வணக்கியும், மராமரம் பொருது,
கரையும் மா கருங்கடல் காண்பதே கருத்துஆய்,
காம்(பு) பீலி சுமந்து, ஒளிர்நித்திலம் கை போய்,
விரையும் மா காவிரித் துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
உரையும்ஆறு அறிகிலேன்---எம்பெருமானை,
உலகு அறி பழவினை அற ஒழித்தானை.

*8
ஊரும் மா தேசமே மனம் உகந்து, உள்ளி,
புள்இனம்பல படிந்து ஒண் கரை உகள,
காரும் மா கருங்கடல் காண்பதே கருத்துஆய்,
கவரிமாமயிர் சுமந்து, ஒண் பளிங்கு இடறி,
தேரும் மா காவிரித் துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
ஆரும்ஆறு அறிகிலேன்---எம்பெருமானை,
அம்மைநோய் இம்மையே ஆசு அறுத்தானை.

*9
புலங்களை வளம்படப் போக்கு அறப் பெருகி,
பொன்களே சுமந்து, எங்கும் பூசல் செய்து ஆர்ப்ப,
இலங்கும் ஆர் முத்தினோடு இனமணி இடறி,
இருகரைப் பெரு மரம் பீழந்து கொண்டு எற்றி,
கலங்கு மா காவிரித் துருத்தியார்; வேள்விக்-
குடிஉளார்; அடிகளை, செடியனேன்நாயேன்
விலங்கும்ஆறு அறிகிலேன்---எம்பெருமானை,
மேலைநோய் இம்மையே வீடுவித்தானை.

*10
மங்கை ஓர்கூறு உகந்து, ஏறு உகந்து ஏறி,
மாறலார் திரிபுரம் நீறு எழச் செற்ற
அம் கையான் கழல்அடி அன்றி, மற்று அறியான்---
அடியவர்க்கு அடியவன், தொழுவன், ஆரூரன்---
கங்கை ஆர் காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்-
குடிஉளார், அடிகளைச் சேர்த்திய பாடல்
தம் கையால்-தொழுது, தம் நாவின்மேல் கொள்வார்
தவநெறி சென்று அமருலகம் ஆள்பவரே.