*1
செய்யர்; வெண்நூலர்; கருமான்மறி துள்ளும்
கையர்; கனைகழல் கட்டிய காலினர்;
மெய்யர், மெய்ந்நின்றவர்க்கு; அல்லாதவர்க்கு என்றும்
பொய்யர்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*2
செய்யர்; வெண்நூலர்; கருமான்மறி துள்ளும்
கையர்; கனைகழல் கட்டிய காலினர்;
மெய்யர், மெய்ந்நின்றவர்க்கு; அல்லாதவர்க்கு என்றும்
பொய்யர்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*3
பெருந் தாழ்சடைமுடிலே பிறை சூடி,
கருந்தாழ்குழலியும் தாமும் கலந்து,
திருந்தா மனம் உடையார்திறந்து என்றும்
பொருந்தார்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*4
அக்கு ஆர் அணி வடம் ஆகத்தர், நாகத்தர்,
நக்க ஆர் இளமதிக் கண்ணியர், நாள்தொறும்
உக்கார்தலை பிடித்து உண் பலிக்கு ஊர்தொறும்
புக்கார்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*5
ஆர்த்து ஆர்உயிர் அடும் அந்தகன்தன் உடல்
பேர்த்தார், பிறைநுதல் பெண்ணின்நல்லாள் உட்கக்
கூர்த்து ஆர் மருப்பின் கொலைக் களிற்ற ஈர்உரி
போர்த்தார்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*6
உதைத்தார், மறலி உருள ஓர் காலால்;
சிதைத்தார், திகழ் தக்கன் செய்த நல் வேள்வி;
பதைத்தார் சிரம்கரம் கொண்டு, வெய்யோன் கண்
புதைத்தார்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*7
தூ மன் சுறவம் துதைந்த கொடி உடைக்
காமன் கணை வலம் காய்ந்த முக்கண்ணினர்,
சேமநெறியினர்; சீரைஉடையவர்---
பூ மன் புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*8
கரிந்தார் தலையர்; கடிமதில்மூன்றும்,
தெரிந்தார், கணைகள், செழுந் தழல் உண்ண;
விரிந்து ஆர் சடைமேல் விரி புனல் கங்கை
புரிந்தார்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*9
ஈண்டு ஆர் அழலின், இருவரும் கைதொழ,
நீண்டார், நெடுந் தடுமாற்றநிலை அஞ்ச;
மாண்டார்தம் என்பும் மலர்க்கொன்றைமாலையும்
பூண்டார்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.

*10
கறுத்தார், மணிகண்டம்; கால்விரல் ஊன்றி
இறுத்தார், இலங்கையர்கோன் முடிபத்தும்;
அறுத்தார், புலன்ஐந்தும்; ஆயிழை பாகம்
பொறுத்தார்---புகலூர்ப் புரிசடையாரே.