*1
ஓங்கி மேல் உழிதரும் ஒலி புனல் கங்கையை ஒரு சடைமேல்
தாங்கினார், இடு பலி தலை கலனாக் கொண்ட தம் அடிகள்,
பாங்கினால் உமையொடும் பகல்இடம் புகல்இடம், பைம்பொழில் சூழ்
வீங்கு நீர்த் துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*2
தூறு சேர் சுடலையில் சுடர்எரி ஆடுவர், துளங்கு ஒளிசேர்
நீறு சாந்து என உகந்து அணிவர், வெண்பிறை மல்கு சடைமுடியார்,
நாறுசாந்து இளமுலை அரிவையோடு ஒரு பகல் அமர்ந்த பிரான்,
வீறு சேர் துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*3
மழை வளர் இளமதி மலரொடு தலை புல்கு வார்சடைமேல்
கழை வளர் புனல் புகக் கண்ட எம் கண்ணுதல், கபாலியார்தாம்,
இழை வளர் துகில் அல்குல் அரிவையோடு ஒரு பகல் அமர்ந்த பிரான்,
விழை வளர் துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*4
கரும்பு அன வரிசிலைப் பெருந்தகைக் காமனைக் கவின் அழித்த
சுரும்பொடு தேன் மல்கு தூ மலர்க்கொன்றை அம் சுடர்ச்சடையார்,
அரும்பு அன வனமுலை அரிவையோடு ஒரு பகல் அமர்ந்த பிரான்,
விரும்பு இடம் துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*5
வளம் கிளர் மதியமும் பொன்மலர்க்கொன்றையும் வாள்அரவும்
களம் கொளச் சடைஇடை வைத்த எம் கண்ணுதல், கபாலியார்தாம்,
துளங்கு நூல் மார்பினர், அரிவையோடு ஒரு பகல் அமர்ந்த பிரான்,
விளங்கு நீர்த் துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*6
பொறி உலாம் அடு புலி உரிவையர், வரிஅராப் பூண்டு இலங்கும்
நெறி உலாம் பலி கொளும் நீர்மையர், சீர்மையை நினைப்பு அரியார்,
மறி உலாம் கையினர், மங்கையோடு ஒரு பகல் அமர்ந்த பிரான்,
வெறி உலாம் துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*7
புரிதரு சடையினர், புலிஉரி அரையினர், பொடி அணிந்து
திரிதரும் இயல்பினர், திரி புரம்மூன்றையும் தீ வளைத்தார்,
வரி தரு வனமுலை மங்கையோடு ஒரு பகல் அமர்ந்த பிரான்,
விரிதரு துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*8
நீண்டு இலங்கு-அவிர்ஒளி நெடு முடி அரக்கன்---இந் நீள்வரையைக்
கீண்டு இடந்திடுவன் என்று எழுந்தவன்---ஆள்வினை கீழ்ப்படுத்தார்,
பூண்ட நூல் மார்பினர், அரிவையோடு ஒரு பகல் அமர்ந்த பிரான்,
வேண்டு இடம் துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*9
கரைகடல் அரவுஅணைக் கடவுளும், தாமரை நான்முகனும்,
குரைகழல்அடி தொழ, கூர் எரி என நிறம் கொண்ட பிரான்,
வரை கெழு மகளொடும் பகல்இடம் புகல்இடம், வண்பொழில் சூழ்
விரை கமழ் துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*10
அயம் முகம் வெயில் நிலை அமணரும், குண்டரும், சாக்கியரும்,
நயம் முக உரையினர்; நகுவன சரிதைகள் செய்து உழல்வார்;
கயல் உம வரிநெடுங்கண்ணியோடு ஒரு பகல் அமர்ந்த பிரான்,
வியல்நகர்த்துருத்தியார்; இரவுஇடத்து உறைவர், வேள்விக்குடியே.

*11
விண் உலாம் விரி பொழில் விரை மணல்-துருத்தி, வேள்விக்குடியும்,---
ஒண் உலாம் ஒலிகழல் ஆடுவார் அரிவையோடு உறை பதியை---
நண் உலாம் புகலியுள் அருமறை ஞானசம்பந்தன் சொன்ன
பண் உலாம் அருந்தமிழ் பாடுவார் ஆடுவார்; பழி இலரே.