*1
அர விரி கோடல் நீடல் அணி காவிரியாற்று அயலே,
மர விரி போது, மௌவல், மணமல்லிகை, கள் அவிழும்
குர, விரி சோலை சூழ்ந்த, குழகன், குடமூக்கு இடமா,
இர விரி திங்கள் சூடி இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*2
ஓத்து அரவங்களோடும் ஒலி காவிரி ஆர்த்து, அயலே
பூத்து, அரவங்களோடும், புகை கொண்டு அடி போற்றி, நல்ல
கூத்து அரவங்கள் ஓவா, குழகன், குடமூக்கு இடமா,
ஏத்து அரவங்கள் செய்ய, இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*3
மயில் பெடை புல்கி ஆல, மணல்மேல் மடஅன்னம் மல்கும்,
பயில் பெடைவண்டு பண்செய் பழங்காவிரிப் பைம்பொழில்வாய்,
குயில் பெடையோடு பாடல் உடையான்; குடமூக்கு இடமா,
இயலொடு வானம் ஏத்த, இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*4
மிக்கு அரை தாழ வேங்கைஉரி ஆர்த்து, உமையாள் வெருவ,
அக்கு, அரவு, ஆமை, ஏனமருப்போடு, அவை பூண்டு, அழகு ஆர்
கொக்கரையோடு பாடல் உடையான்; குடமூக்கு இடமா,
எக்கரையாரும் ஏத்த, இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*5
வடிவு உடை வாள்-தடங்கண் உமை அஞ்ச, ஒர் வாரணத்தைப்
பொடி அணி மேனி மூட உரிகொண்டவன்; புன்சடையான்;
கொடி நெடுமாடம் ஓங்கும், குழகன், குடமூக்கு இடமா,
இடி படு வானம் ஏத்த இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*6
கழை வளர் கவ்வை முத்தம் கமழ் காவிரியாற்று அயலே,
தழை வளர் மாவின், நல்ல பலவின், கனிகள் தயங்கும்
குழை வளர் சோலை சூழ்ந்த, குழகன், குடமூக்கு இடமா,
இழை வளர் மங்கையோடும் இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*7
மலை மலி மங்கை பாகம் மகிழ்ந்தான்; எழில் வையம் உய்யச்
சிலை மலி வெங்கணையால் சிதைத்தான், புரம்மூன்றினையும்;
குலை மலி தண்பலவின் பழம் வீழ் குடமூக்கு இடமா,
இலை மலி சூலம் இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*8
நெடு முடிபத்து உடைய நிகழ் வாள் அரக்கன்(ன்) உடலைப்
படும் இடர் கண்டு அயர, பருமால்வரைக்கீழ் அடர்த்தான்;
கொடு மடல் தங்கு தெங்கு பழம் வீழ் குடமூக்கு இடமா,
இடு மணல்எக்கர் சூழ இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*9
ஆர் எரிஆழியானும் அலரானும் அளப்பு அரிய
நீர் இரி புன்சடைமேல் நிரம்பா மதி சூடி, நல்ல
கூர் எரி ஆகி நீண்ட குழகன்; குடமூக்கு இடமா,
ஈர்உரி கோவணத்தோடு இருந்தான்;---அவன் எம் இறையே.

*10
மூடிய சீவரத்தார்,---முது மட்டையர்,---மோட்டு அமணர்;
நாடிய தேவர்எல்லாம் நயந்து ஏத்திய நன்நலத்தான்,
கூடிய குன்றம்எல்லாம் உடையான், குடமூக்கு இடமா,
ஏடு அலர்கொன்றை சூடி இருந்தான்---அவன் எம் இறையே.

*11
வெண்கொடி மாடம் ஓங்கு விறல் வெங்குரு நன்நகரான்---
நண்பொடு நின்ற சீரான், தமிழ் ஞானசம்பந்தன்---நல்ல
தண் குடமூக்கு அமர்ந்தான் அடி சேர் தமிழ்பத்தும் வல்லார்,
விண் புடை மேல்உலகம் வியப்பு எய்துவர்; வீடு எளிதே.