*1
விழுநீர், மழுவாள்படை, அண்ணல் விளங்கும்---
கழுநீர் குவளை(ம்) மலரக் கயல் பாயும்
கொழுநீர் வயல் சூழ்ந்த---குரங்கணில்முட்டம்
தொழும் நீர்மையர் தீதுஉறுதுன்பம் இலரே.

*2
விடை சேர் கொடி அண்ணல்---விளங்கு, உயர் மாடக்
கடை சேர், கரு மென் குளத்து ஓங்கிய காட்டில்
குடை ஆர் புனல் மல்கு, குரங்கணில்முட்டம்
உடையான்; எனை ஆள்உடை எந்தைபிரானே.

*3
சூலப்படையான், விடையான், சுடுநீற்றான்,
காலன்தனை ஆர்உயிர் வவ்விய காலன்---
கோலப் பொழில் சூழ்ந்த குரங்கணில்முட்டத்து
ஏலம் கமழ் புன்சடை எந்தைபிரானே.

*4
வாடா விரிகொன்றை, வலத்து ஒரு காதில்-
தோடு ஆர் குழையான், நல பாலனம் நோக்கி,
கூடாதன செய்த குரங்கணில்முட்டம்
ஆடா வருவார்அவர் அன்புஉடையாரே.

*5
இறைஆர்வளையாளை ஒர்பாகத்து அடக்கி,
கறை ஆர் மிடற்றான்; கரி கீறிய கையான்;
குறை ஆர் மதி சூடி---குரங்கணில்முட்டத்து
உறைவான்; எமை ஆள்உடை ஒண்சுடரானே.

*6
பலவும் பயன் உள்ளன பற்றும் ஒழிந்தோம்---
கலவம்மயில் காமுறு பேடையொடு ஆடிக்
குலவும் பொழில் சூழ்ந்த குரங்கணில்முட்டம்
நிலவும் பெருமான் அடி நித்தல் நினைந்தே.

*7
மாடு ஆர் மலர்க்கொன்றை வளர்சடை வைத்து,
தோடு ஆர் குழைதான் ஒரு காதில் இலங்க,
கூடார் மதில் எய்து, குரங்கணில்முட்டத்து,
ஆடு ஆர் அரவம் அரை ஆர்த்து, அமர்வானே.

*8
மை ஆர் நிற மேனி அரக்கர்தம் கோனை
உய்யா வகையால் அடர்த்து, இன்அருள் செய்த
கொய் ஆர் மலர் சூடி குரங்கணில்முட்டம்
கையால்-தொழுவார் வினை காண்டல் அரிதே.

*9
வெறி ஆர் மலர்த்தாமரையானொடு மாலும்
அறியாது அசைந்து ஏத்த, ஓர் ஆர்அழல் ஆகும்
குறியால் நிமிர்ந்தான்தன் குரங்கணில்முட்டம்
நெறியால்-தொழுவார் வினை நிற்ககிலாவே.

*10
கழுவார், துவர்ஆடை கலந்து மெய் போர்க்கும்,
வழுவாச் சமண் சாக்கியர் வாக்குஅவை கொள்ளேல்!
குழு மின்சடை அண்ணல் குரங்கணில்முட்டத்து
எழில் வெண்பிறையான் அடி சேர்வது இயல்பே.

*11
கல் ஆர் மதில் காழியுள் ஞானசம்பந்தன்
கொல் ஆர் மழுஏந்தி குரங்கணில்முட்டம்
சொல் ஆர் தமிழ்மாலை செவிக்கு இனிதுஆக
வல்லார்க்கு எளிதுஆம், பிறவா வகை வீடே.